Our Wedding
Super PRZYCZEPY SAMOCHODOWE Lesmar DOBRY WYBR
News & Updates
Piątek, Lipiec 19, 2019
Zend 2003120702112275075x 2 ێ6fS!H!%*rv ^P,m޵6 ogu/P:"G`$}93Dʞynһ a@lq;'IC,"07 ܱ7=_o" .FބV_6IZܔ2raۘnblMTaJ<'i3p[UL}4ic4 "0_丵ts>-N<;Au } 5-U$}_".USHuܦ`H1P*ձS^\,~+X5жeEW@nbH߿v_mD~ɫ ]"L QGrE$RX˙'޷i/6x-AMeb Vbͥ,x'k`'*_^v5b`8<0hClu7!AzO:G$Ac-a֒uFf5̿Ӳ~oq(MY:<utu88ŴIQЭ0鰞Vp4vRI|mqN2A $"/c]M±T\:cM ceN$d#W;1yY1"6Y. #L]"7'zvi[uFt&q7a;*ML H8Zv-]B2x01&K[3? ۰F+Ĥ@gRsZ^ Ia3 `bTгy4zb$ u:U,bNY,ªAapQ:C@lE,.kUTj:t

Ogłoszenia : dn 27-09-2015

I  Zaproszenie do złożenia ofert cenowych 


Zapytanie Nr 1

Zapraszam do złożenia oferty cenowej ---- zakup  maszyny : Hydrauliczna Prasa Krawędziowa

Specyfikacja :

-długość gięcia 4000mm ,

-nacisk 200 ton,

-sterowanie CNC Delem 41,

-matryca 4 rowkowa

-sterowanie odczyt tylnego zderzaka,

-sterowanie odczyt skoku suwaka,

-uniwersalny stempel górny

-,czterostronna matryca dolna,

-2 suporty przednieZapytanie Nr 2

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej ---- zakup maszyny: Wypalarka Plazmowa

Specyfikacja:

-pole robocze   3000x1500

-oprogramowanie w j. polskim

-napędy servo, system antykolizyjny

-sterownik przemysłowy cnc

-automatyczna detekcja blachy

-programowalny system przebijania

-układ jezdny oparty na bezsmarowych   rolkach

-Oprogramowanie Wrykrys

-Źródło plazmowe Powermax 85


 

II. Termin realizacji zamówienia: do 30-11-2015


III. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia– warunki udziału oferty w ocenie:

 

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. Kryteria oceny ofert:

1. Kryterium oceny oferty jest:

·           cena (100% oceny)

2. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wszystkie wymagania zgodnie z pkt. III niniejszego zapytania ofertowego.

3. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.


V. Forma i termin składania ofert:  

 

1. Oferty należy składać listownie, emailowo lub osobiście na adres:

w nieprzekraczalnym terminie do 10-10-2015   do godziny 14,00

Liczy się data wpływu oferty. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

3. Ceny muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4.Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.

5. Ceny muszą być wyrażone w wartościach netto i brutto.

6. Oferta przesłana drogą emailową musi mieć formę skanu i zawierać pieczątkę oraz podpis Wykonawcy. Oferty sporządzone w formie papierowej także muszą posiadać pieczątkę oraz podpis Wykonawcy.

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie/e-mailowo Wykonawcę, którego oferta została wybrana.

2. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych niniejszym zapytaniem podlega odrzuceniu.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

4. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy. Po zrealizowaniu zamówienia i otrzymaniu przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT, zostanie dokonana płatność przelewem w terminie do 14 dni na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wpłaty zaliczki do wysokości maksymalnie 30% wartości realizowanego zamówienia.

6. Płatność dokonywana będzie w polskich złotych.

 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię

w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 


Copyright (c)2009 Our Wedding & Cal.pl